Схема-структура організації інклюзивного навчання в КЗ "ЗСЗШІ "Джерело"

Склад команд підтримки учня з особливими потребами в інклюзивному просторі школи-інтернату «Джерело» 

1. Обов'язки членів команди підтримки.
Головний координатор (директор):
1.     Здійснює загальне керівництво процесом.
2.     Відповідає за фінансування, матеріальне забезпечення, оснащення процесу.
3.     Організовує кадрове забезпечення.
4.     Налагоджує контакти з необхідними для роботи установами.

Координатор дій (заступник директора):
     1. Координує розроблення і подальший регулярний перегляд індивідуального навчального плану (ІНП) для учня інклюзивної форми навчання, затверджує ІНП.
     2.   Керує процесом колективного прийняття рішень.
     3. Підтримує комунікацію між членами консультаційно-педагогічної групи (команди підтримки) і батьками.
     4. Керує ходом засідань консультаційно-педагогічного консиліуму, головує під час засідань.
     5. Впроваджує методики для моніторингу проміжних успіхів учня та його академічних досягнень.
     6. Забезпечує ведення протоколів засідань, оформлює рішення.
     7. Документує внесені до ІНП зміни, доводить їх до відома учасників групи.
     8. Налагоджує і підтримує контакти з необхідними для роботи установами.
     9. Створює і поповнює банк наукової та методичної підтримки.
3.1. Базова команда.
До базової команди інклюзивного навчання входять: класний учитель, асистент учителя, учень та його батьки.
Члени цієї команди:
    ·       Організовують планування освітньої програми; 
    ·        Здійснюють безпосередньо процес навчання і виховання;
    ·        Активізують процес пізнання і соціалізації учня;
    ·        Впливають на мотиваційні процеси до навчання; 
    ·        Застосовують фронтальні та індивідуальні форми навчання та оцінювання;
    ·        З’ясовують рівень знань, умінь, навичок; 
    ·        Займаються коригуванням довгострокових і короткочасних цілей і завдань.
3.2. Шкільна команда.
До шкільної команди інклюзивного навчання входять: координатор дій базової і шкільної команд (заступник директора), вчитель-дефектолог, шкільний психолог, соціальний педагог, учитель фізвиховання, праці,  медпрацівник.
Члени команди працюють:
Коли базова команда потребує консультацій чи практичної підтримки до них приєднуються інші працівники школи (шкільна команда). Члени шкільної команди приймають участь у засіданнях консультативно-педагогічної групи в процесі планування та реалізації програми розвитку дитини, проводять корекційні заходи під час своїх занять згідно робочого навчального плану.

3.3. Команда підтримки школи.
До команди підтримки школи входять представники департаменту освіти, які безпосередньо опікуються діяльністю школи-інтернату, консультанти наукових закладів, логопед, місцеві служби соціального захисту, лікарі-психіатри, психотерапевти, фізіотерапевти, працівники центру слухопротезування «Аврора», фахівці ПМПК.
Склад команди варіюється залежно від необхідності і потреб дитини та ї батьків.
Члени команди:
    ·  надають додаткові дані для загальної характеристики учня;
    ·    визначають додаткові стратегії та матеріали;
    ·  надають додаткові консультації членам шкільної команди в разі утруднень чи проблем;
    ·    надають технічну підтримку і поради щодо ресурсів, матеріалів;
    ·  за потреби виступають посередниками між школою і громадськими установами.2. Посадова інструкція асистента учителя.
I. Загальні положення
1.1. Асистентом учителя призначається особа, яка має педагогічну освіту та
пройшла курсову перепідготовку щодо роботи в умовах інклюзії.
1.2. Асистент учителя є рівноправним членом педагогічного колективу, бере
участь у навчально-виховному процесі відповідно своїх посадових
повноважень.
II. Посадові обов’язки
Асистент учителя зобов’язаний:
2.1. Керуватися у своїй роботі законами України «Про освіту», «Про загальну
середню освіту», нормативно-правовими актами та документами з
питань корекційної педагогіки та інклюзивного навчання дітей з
особливими освітніми потребами.
2.2. Знати цілі, принципи, зміст навчання, виховання, корекції, реабілітації
дітей з вадами у розвитку.
2.3. Глибоко вивчати індивідуальні особливості психіки кожного учня,
аналізувати анамнестичні і клінічні характеристики дітей, їх знання,
уміння і навички.
2.4. Забезпечувати соціально-педагогічний супровід дитини з особливими
освітніми потребами.
2.5. Разом із вчителем класу виконувати навчальні, виховні, соціально-
адаптаційні заходи, допомагати дитині у виконанні навчальних завдань.
2.6. У складі групи фахівців брати участь у розробленні та виконанні
індивідуальної програми розвитку дитини, адаптувати навчальні
матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-
пізнавальної діяльності дитини з вадами у розвитку.
2.7. Надавати освітні послуги, спрямовані на задоволення інтелектуальних
потреб учня, сприяти соціальній адаптації вихованця.
2.8. Вести встановлену педагогічну документацію: посеместрове щорічне
календарне планування. Щоденне планування роботи, щоденник
психологічних спостережень тощо.
2.9. Оцінювати виконання індивідуальної програми розвитку, досягнення з
навчанні, аналізувати динаміку розвитку учня.
2.10.Постійно спілкуватися з батьками, надавати їм необхідну консультаційну
допомогу, інформувати їх і вчителя класу про досягнення учня.
2.11 Проводити додаткові індивідуальні заняття з учнями при виявленні
труднощів у навчанні.
2.12.Доповнювати (разом з учителями) навчальні програми матеріалом,
засвоєння якого необхідно учневі з особливими потребами для
повноцінного життя в класі, школі, суспільстві.
2.13.Визначити і погоджувати аспекти навчання, що потребують застосування
спеціальних методик, певної адаптації завдань, модифікацій класного
довкілля, створення зручного графіка навчальних навантажень,
моніторинг результатів тощо.
2.14.Забезпечувати індивідуальний підхід під час уроків та позакласних
заходів шляхом корекції розумових навантажень.
2.15.3а необхідністю допомагати всім учням класу у яких виникли певні
труднощі у навчанні чи стосунках у колективі.
2.16.Брати участь у засіданнях консультаційно-педагогічної групи з метою
репрезентації результатів та найбільш ефективного планування занять та
додаткових заходів.
2.17. Дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність особистості дитини, захищати його від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.
2.18. Постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну
майстерність, загальну культуру.
2.19. Проходити періодичні медичні огляди (один раз на рік).
III. Права
3. Асистент учителя має право:
3.1. На чергову щорічну відпустку.
3.2. Користуватись усіма пільгами і нормами з охорони праці згідно
колективного договору.
3.3. Вносити пропозиції по покращенню стану навчання учнів з особливими
потребами на засіданнях консультаційно-педагогічної групи.
3.4. Проходити курсову перепідготовку і чергові атестації.
3.5. На пенсійне забезпечення по досягненню пенсійного віку.
4. Відповідальність
Асистент учителя несе відповідальність:
4.1. За ефективне застосування своїх професійних знань, методик і засобів
навчання у своїй професійній діяльності.
4.2. За життя і здоров’я учнів, які йому підпорядковані.
4.3. За якість навально-виховного процесу.
4.4. За виконання правил внутрішнього розпорядку.
4.5. За дотримання вимог техніки безпеки і охорони праці на робочому місці.
4.6. За виконання правил і вимог діючих ДСПіНів в межах своєї
компетентності.
5. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)
5.1. Працює в режимі виконання встановленого йому навчального
навантаження відповідно до розкладу, самостійно планує свою діяльність
узгоджуючи її з безпосереднім керівництвом.
5.2. У період канікул, які не збігаються з відпусткою, залучається
адміністрацією закладу до методичної чи організаційної роботи в межах
часу педагогічного навантаження.
5.3. Замінює в установленому порядку тимчасово відсутніх учителів на
умовах погодинної оплати з розпорядженням адміністрації.
5.4. Замінюється на період своєї тимчасової відсутності учителями тієї ж
спеціальності.
5.5. Одержує і ознайомлюється з матеріалами нормативно-правового і
методичного-організаційного характеру. Використовує отриману
інформацію в своїй роботі.
5.6. Систематично обмінюється інформацією,яка належить до його компетенції, колегами по роботі та адміністрацією навчального закладу.
Керівна група науково-методичного об'єднання інклюзивного навчання КЗ "ЗСЗШІ "Джерело"


 

Немає коментарів:

Дописати коментар