Психологічний супровід

Індивідуальна карта психологічного супроводу
дитини з особливими освітніми потребами

1. Загальні відомості про учня
Прізвище                           
Ім’я                                   
По батькові                         
Дата народження                        Клас    
Домашня адреса учня    ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Стан здоров’я: діагноз хвороби, наявність хронічних захворювань            последствия тяжелой черепно-мозговой травмы, левосторонний имипарез
2. Індивідуальні особливості та психічний розвиток дитини
Рівень можливостей дитини:
§  самообслуговування                                            Средний уровень
§ спілкування                                                            Средний уровень
§ пізнавальні можливості                                         Низкий уровень 
§  рівень самоконтролю поведінки                          Низкий уровень 
Рівень розумового розвитку                                    ЗПР соматического происхождения
Рівень вікової норми                                                 Не соответствует возрасту
Особливості емоційно-вольової сфери           Емоциональная и личностная расторможенность
Індивідуально-типологічні особливості                  Слабость силы нервных процессов
Рівень сформованості мотивації до навчання         Недостаточность общего запаса знаний
Рівень розвитку комунікативних здібностей           Недоразвитие речевого запаса
Розумова працездатність                                            Начальный уровень 
3. Фактори, які зумовлюють труднощі пізнавальної діяльності, спілкування та соціальної адаптації  
1. Сприйняття                                                              Не развито     
2. Увага                                                                         Рассеян
3. Пам’ять                                                                            Образная на низком уровне
4. Мислення        (рівень сформованості способів розумових дій)
поняття, класифікація                                                 Сформированы на низком уровне
порівняння, аналіз                                                        Отсутствуют
5. Емоційний настрій                                                 Капризный
6.Фактори емоційної напруги 
емоційна збудливість                                                  Эпизодически
емоційна загальмованість                                           Наблюдается
ситуативна агресивність                                              Проявляется
        7. Інше Неадаптивное поведение, отсутствие саморегуляции, быстрая утомляемость от интеллектуальной деятельности, слабость восприятия и воображения, наличие реакций тревоги, ограничения учебных способностей, организованности
4. Резерви, які можна використовувати у корекційно-розвивальній роботі
Эмоционально-волевая сфера, черты характера

Інформація про розвиток особистості
1.                  Ступінь готовності до навчання:
Клас
8


Мотиваційна
Низька


Розумова активність
Пасивність


Емоційно-вольова
Знижена


Соціальна
Низька2.                  Проблеми адаптації:
Клас
8


В навчальній діяльності
Наявні


Порушення поведінки
Наявні


Емоційна напруга
Спостерігається3.                  Особливості особистості:
Клас
8


Самооцінка
знижена


Тривожність
підвищена


Агресивність
не виявлена4.                  Тип сприймання:
Клас
8


Слуховий
-


Зоровий
+


Змішаний
-5. Розвиток  уваги :
Клас
8


Об’єм
недостатній


Розподіл
-6. Розвиток мислення і мовлення:
Клас
8


Мислення
низький


Мовлення
Незв’язне7. Схильності, інтереси:

8

Не визначено

КАРТА динамического обследования ребенка с ограниченными возможностями
Ф. И. 0._________________________
Дата рождения ___________
Класс_________________________ __
Диагноз_________________________
Дата принятия в школу_________
Родители:
Мать____________________________
Отец____________________________
Диагностические данные реабилитационного потенциала ребенка с ограниченными возможностями
1. Социальный статус ребенка
Адрес проживания_______________________________
Гражданство____________________________________
Национальность
Статус ребенка _
Диагноз        
№ удостоверения2. Психолого-медико-педагогическое сопровождение ребенка
(заполняют классный руководитель, школьный медицинский работник и педагог-психолог).
1. Социальная адаптация ребенка-инвалида

Класс
Результаты   педагогиче­ских наблюдений классно­го руководителя
Психологический анамнез и рекомендации педагога-психолога
Медицинские рекоменда­ции по дальнейшему раз­витию и адаптации
Начальная школа (1-й класс)Среднее звено (5-й класс)Старшее звено (10-й класс)2. Учебная успешность и уровень социализации школьника

Портфель учебных достижений
Общая успевае­мость по всем предметам (средний балл)
Успеваемость по предпочитае­мым предметам
Уровень достижений детей-инвалидов (олимпиады, конкурсы различных уровней)
Уровень социализации детей-инвалидов
1-й класс
2-й класс
3-й класс
4-й класс
5-й класс
6-й класс
7-й класс
8-й класс
9-й класс
10-й класс
11-й класс

Немає коментарів:

Дописати коментар